Tiroid kanserlerinde onkolojik tedavi yöntemleri uygulanır mı?

Bu tip iyi farklılaşmış tiroid kanserlerinde radyoterapi (ışın tedavisi) ya da kemoterapi gibi onkolojik tedaviye gereksinim yoktur ve uygulanmaz. Ancak çok seyrek gördüğümüz vakaların 1 ila 3 ünde rastladığımız anaplastik tiroid kanserleri olarak tanımlanan az veya kötü farklılaşmış tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi yetersiz kalabildiği gibi tümörün hızla çevre dokulara yayılımı sonucu cerrahi tedavi daha hastalığın tanısı konduğunda bile uygulanmayabilir. O takdirde radyoterapi, kemoterapi gibi onkolojik tedavilerine gereksinim duyulur.

Seyrek olarak görülen diğer bir tür tiroid kanseri tiroid içinde kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden çıkan medüller tip tiroid kanserleridir. Kanda kalsitonin düzeyinin yüksek olması bu kanserler için önemli bir markerdır. Tedavi edilen olguların takiplerinde nüks ve metastaz şüphesinde kalsitonin düzeyi uyarıcı bir faktördür.

Medüller tiroid kanserleri kendi içinde 4 ayrı tip olarak karşımıza çıkarlar. Ailevi olanlar 3 tip olup, çok sayıda tümörlerle birlikte görülür ve multipl endokrin neoplazi tip a ve b ile bazen sadece yalnız başına ailevi medüller tiroid kanser olarak saptanır. Son medüller tiroid kanseri tipi ise ailevi olmayan sporadik medüller tiroid kanserleridir. Ailevi olmayan (sporadik) ve MEN 2b olarak tanımladığımız tansiyona yol açan selim karakterli böbreküstü bezi tümörü (feokromositoma) ve ağız içi ile sindirim sistemi nöromalarıyla seyreden tipi diğer medüller tiroid kanseri tipleriyle karşılaştırıldığında daha agresif klinik formu gösterirler. Men 2a denilen türünde ise medüller tiroid kanseri % 100 görülürken hastaların % 50 sinde tansiyon yükselten selim karakterli böbrek üstü tümörü (feokromositoma) ve %15–30 oranında kanda kalsiyum yükselmesi ile seyreden paratiroid bezlerinin hiperplazisi saptanır. Men grubuna dâhil olmayan ailevi medüller tiroid kanseri vakalarında ise sadece medüller tiroid kanseri gözlenir.

Geri